1680 – Kazoku Minna de Nippon Shiatsu Shikai Kanshuu: RakuRaku Shiatsu Navi (KOR)