1828 – KuruKuru Princess Yume no White Quartet (JPN)